FIZISKĀS PERSONAS
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS

Fiziskās personas maksātnespējas process nodrošina, ka parādnieks atbrīvojas no visām saistībām.

Ja Tev nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš, un Tavas parādsaistības kopā pārsniedz 5000 euro, tad sazinies ar mums, jo Tev ir iespēja iziet fiziskās persona maksātnespējas procesu, atbrīvoties no visām parādsaistībām.

Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv no bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras.

Mēs piedāvājam:

 • Pārrunu vešana ar kreditoriem neuzsākot fiziskās personas maksātnespējas procesu;
 • Izlīgumu/vienošanos ar kreditoriem sagatavošana;
 • Dokumentu un nepieciešamo izziņu pieprasīšana un saņemšana fiziskas personas maksātnespējas procesa uzsākšanai;
 • Konsultācijas par fiziskās personas maksātnespējas procesu;
 • Maksātnespējas pieteikuma sagatavošanu tiesai;
 • Saistību dzēšanas plāna sagatavošanu;
 • Pieteikumu par saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu un pieteikumu par atlikušo saistību dzēšanu sagatavošanu;
 • Pārstāvība tiesā;

Fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanas un bankrota procedūras aptuvenās izmaksas 1500 euro:

 • maksātnespējas procesa depozīts 860 euro (*divas minimālās mēnešalgas);
 • valsts nodeva 70 euro;
 • ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 3,20 euro;
 • fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas dokumentu sagatavošanas, juridisko pakalpojumu un izziņu izmaksas 567 euro (*izmaksu summa ir mainīga no kreditoru skaita, veicamo darbību apjoma).

Svarīgi!!! Fiziskās personas maksātnespējas procesa subjekts var būt jebkura fiziskā persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs jeb bijusi darba tiesiskajās attiecībās un kurai ir finansiālas grūtības.

Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams individuālajiem komersantiem.

JURIDISKĀS PERSONAS
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESS

Juridiskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi. Juridiskās personas maksātnespējas process nav parādu piedziņas mehānisms!
Mēs piedāvājam:
 • Konsultāciju par juridiskās personas maksātnespējas procesa norisi, iesniedzamajiem dokumentiem valdes locekļiem, kreditoriem un darbiniekiem;
 • Sagatavot juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu iesniegšanai tiesā, atbilstoši no pieteikuma iesniedzēja (kreditors, pats parādnieks) uzņēmuma maksātnespējas procesa pieteikumu; kreditora maksātnespējas procesa pieteikumu; darbinieka maksātnespējas procesa pieteikumu.
 • Sagatavot juridiskās personas maksātnespējas procesa laikā citus dokumentus – pieprasījumus, kreditoru prasījumus, iesniegumus u.c.
 • Pārstāvību juridiskās personas maksātnespējas procesā.
 • Pārstāvība tiesā.

TIESISKĀS
AIZSARDZĪBAS PROCESS


 • Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma sagatavošana;
 • Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrāde;
 • Pārstāvība tiesā;
 • Konsultāciju sniegšana visā tiesiskās aizsardzības procesā.
Mūsu speciālistiem ir vairāk, kā piecpadsmit gadu pieredze maksātnespējas procesa jomā. Kā arī speciālisti turpina apmeklēt aktuālos mācību kursus un papildina zināšanas par aktualitātēm maksātnespējas jomā, lai saviem klientiem nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Sazināties

DATU AIZSARDZĪBA (GDPR)

Kopš 2018.gada 25.maija Latvijā un citviet Eiropā ir tieši piemērojama Vispārējā datu aizsardzības regula (VDAR), kas aizstāj divdesmit gadus veco Direktīvu 95/46/EK (“Datu aizsardzības direktīva”).
Pārziņiem un apstrādātājiem (operatoriem) ir jābūt gataviem ievērot VDAR prasības. Fizisko personu datu aizsardzība ir sarežģīts jautājums, kura izpratnei ir nepieciešamas speciālas zināšanas. Mūsu speciālisti, kas ieguvuši personas datu aizsardzības speciālista sertifikātus ir veikuši sākotnējos personas datu apstrādes auditus un snieguši konsultācijas datu aizsardzības jomā publiskā un privātā sektora iestādēm.
Mēs piedāvājam:
 • Veikt sākotnējo un kārtējo datu apstrādes auditu;
 • Izstrādāt un uzturēt datu apstrādes reģistru;
 • Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus;
 • Veikt personāla apmācība;
 • Sniegt konsultācijas datu apstrādes jautājumos;
 • Pārstāvēt komersantu uzraudzības iestādē;
 • Sniegt personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumus;
 • Veikt IT sistēmu auditu;
 • Veikt uzraudzību.

AML SPECIĀLISTU PAKALPOJUMI

Mūsu speciālisti sniedz konsultācijas AML jautājumos.
AML dokumentu sagatavošana atbilstoši likuma prasībām.

AML - anti-money laundering jeb naudas atmazgāšanas novēršana, kas sevī ietver cīņu ar noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizāciju, lai novērstu finanšu sistēmas un dažādu citu pakalpojumu sniedzēju iesaistīšanos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas posmos.
AML jēdziens tiek saistīts arī ar cīņu pret nodokļu nemaksāšanu un nodokļu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu.
2019. gada 1. maijā stāsies spēkā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) normas, kas nosaka sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveides nepieciešamību komersantiem. Sankciju likuma grozījumi, kurus LR Saeima atbalstīja 2018. gada 21. jūnijā, nosaka, ka tiem komersantiem, kuriem jau šobrīd Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums pieprasa izveidot AML/CFT iekšējās kontroles sistēmu (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana), būs pienākums pildīt Sankciju likuma prasības, izstrādājot sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums (NILLTFN likums) paredz likuma subjektiem izveidot iekšējās kontroles sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novēršanai.
Iekšējās kontroles sistēmas pamata instrukcijā jāievēro Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN) 7.panta 1.daļa, kurā jāparedz vismaz:
 • klienta riska novērtēšanas kārtība;
 • klienta izpētes kārtība;
 • klienta darījumu uzraudzības kārtība;
 • neparastu un aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība;
 • kārtībā par ziņošanu Kontroles dienestam;
 • dokumentu uzglabāšanas un iznīcināšanas kārtība;
 • darbinieku tiesības un pienākumi;
 • instrukcijas pārskatīšanas procedūras.
Komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuriem NILLTFN likums paredz pienākumu izveidot iekšējās kontroles sistēmu, var šo pienākumu veikt paši vai uzticēt mūsu speciālistiem sniegt šo pakalpojumu.
Pakalpojumi tiek sniegti uz uzņēmuma līguma pamata.

ESAM KONSULTĒJUŠI UN PALĪDZĒJUŠI

0
Fiziskām personām
0
Juridiskām personām
0
Tiesiskās aizsardzības
0
Datu aizsardzības

RAKSTI SAVU ZIŅU

26446440
info@mdpakalpojumi.lv